REJESTRACJA


Opłata rejestracyjna na XIV Konferencję PolGRP,
termin zgłoszeń tylko do dnia 30 października 2020 r.

  • opłata rejestracyjna: 300,00 zł (brutto)
  • obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających regularnie opłacone składki: 150,00 zł (brutto)
  • opłata rejestracyjna dokonana przez osoby trzecie (np. firmy) nie będące partnerem konferencji wynosi
    1 250,00 zł (netto + VAT)

  • Prosimy nie dokonywać opłat za osoby trzecie.
  • W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od daty wypełnionego formularza rejestracyjnego, uczestnik zostanie wykreślony z listy XIV Konferencji 2020 r.


Wypełnij formularz rejestracyjny na XIV Konferencję PolGRP


Prosimy o dokonanie płatności przez system PayPal niezwłocznie po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.


REGULAMIN KONFERENCJI

1/ Konferencja zorganizowana zostanie w dniach 19-21  listopada 2020 r. i będzie miała charakter naukowo-dydaktyczny.
Podczas sesji, specjaliści o uznanym autorytecie w dziedzinie diagnostyki i leczeniu chorych na raka płuca wygłoszą referaty. Po każdym wykładzie przewidziana jest dyskusja z możliwością zadawania pytań.

2/ Uczestnicy rejestrują się na stronie internetowej stworzonej dla potrzeb konferencji. Rejestracja pozwala na zamówienie noclegu.
Uczestnik zostanie przekierowany na stronę, za pomocą której dokonuje płatności wyłącznie na rzecz swojej rejestracji
(prosimy nie dokonywać opłat za osoby trzecie). 

Uczestnik dokonuje płatności za pomocą systemu PayPal bezpośrednio ze strony internetowej: 
  • opłata rejestracyjna: 300,00 zł (brutto) 
  • obniżona opłata rejestracyjna dla członków PolGRP, mających regularnie opłacone składki : 150,00 zł (brutto)
  • opłata rejestracyjna dokonana przez osoby trzecie (np. firmy) nie będące partnerem konferencji wynosi 1 250,00 zł (netto + VAT)
W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od daty wypełnionego formularza rejestracyjnego, uczestnik zostanie wykreślony z listy XIV Konferencji PolGRP

Zarejestrowani uczestnicy konferencji po opłaceniu opłaty
konferencyjnej otrzymują:
- udział w sesjach i wystawie firm
- materiały konferencyjne
- wyżywienie na konferencji
- nocleg * lista miejsc noclegowych jest ograniczona, o dostępności decyduje kolejność zgłoszeń 

3/ Organizator po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej w ciągu 7 dni przesyła potwierdzenie rejestracji. Potwierdzenie noclegu i nazwiska współlokatora następuje po otrzymaniu opłaty rejestracyjnej od uczestnika i współlokatora.
Przy braku opłaty dokonanej przez współlokatora zostanie on przydzielony automatycznie.

W przypadku braku wpłaty w ciągu 3 dni od daty wypełnionego formularza rejestracyjnego, uczestnik zostanie wykreślony z listy
XIV Konferencji
.

4/ Uczestnicy konferencji biorą udział w wykładach oraz w dyskusjach, które towarzyszyć będą poszczególnym prezentacjom.

5/ Do obowiązku wykładowców należy przedstawienie omawianych tematów w formie referatów ilustrowanych przeźroczami.
Uczestnictwo w konferencji potwierdzone zostanie wydaniem odpowiedniego zaświadczenia (certyfikatu), dokumentującego udział w wykładach.

6/ Certyfikaty za uczestnictwo w XIV Konferencji 2020 r. będą wysyłane elektronicznie na podany adres e-mail w formularzu rejestracyjnym. Za udział w konferencji zostaną przyznane punkty edukacyjne.

7/  Rezygnacja z uczestnictwa w Konferencji jest możliwa tylko do 30 października 2020 r.
8/   Rejestracja na XIV Konferencję PolGRP trwa do dnia 30 października 2020 r., po tym dniu zgłoszenia nie będą przyjmowane .

Konferencja jest skierowana do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. nr 45, poz. 271).

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Polska Grupa Raka Płuca z siedzibą w Warszawie (01-138), ul. Płocka 26, tel.: 883 308 323; email: a.wachowicz@igichp.edu.pl;

2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia (art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO) oraz wypełnienie obowiązków nałożonych na Stowarzyszenie przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c/ RODO);

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są: 1/ podmioty współpracujące ze Stowarzyszeniem w celu realizacji celów Stowarzyszenia, 2/organy samorządowe i państwowe w zakresie wskazanym przez przepisy prawa;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa (w tym prawa podatkowego) regulującymi w szczególności długość okresów przedawnienia roszczeń;

5. Pani /Pan a prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f/ RODO);

6. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak brak podania danych osobowych uniemożliwi uzyskanie członkostwa w Stowarzyszeniu;

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Polska Grupa Raka Płuca

ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa

NIP 5272426572

REGON 015660408
KRS 0000186822

http://www.polgrp.org